Skip to main content

GDPR & Cookies

Advokatbyrån använder sig av effektiva kommunikationsmedel vid kontakt med klienter, motparter, myndigheter, domstolar och andra aktörer. Information i ärendet kan därför komma att skickas elektroniskt.

Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som erhålls i samband med bedrivande av advokatverksamhet.

En förutsättning för att Advokatbyrån ska kunna åta sig ett uppdrag är att Klienten lämnar de personuppgifter som är nödvändiga för att Advokatbyrån ska kunna genomföra jävs- och penningtvättskontroll.

Advokatbyrån behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 i Dataskyddsförordningen.
Personuppgifter kan komma att överföras till andra bolag som bedriver verksamhet med Advokatbyrån i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.
Advokatbyrån kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

i) det särskilt överenskommits mellan Advokatbyrån och klienten,

ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter,

iii) om det är nödvändigt för att Advokatbyrån ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller

iv) för det fall Advokatbyrån anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för Advokatbyråns räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter.

Advokatbyrån är, enligt Vägledande regler för god advokatsed, skyldig att spara personuppgifterna under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Klienten har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör klienten. Advokatbyrån kommer på klientens begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Klienten har vidare rätt att begära att uppgifterna som lämnats Advokatbyrån inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Klienten har också rätt att få del av sina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som klienten anvisar. Vid missnöje med Advokatbyråns behandling kan klienten lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Klienten kan också vända sig till en tillsynsmyndighet i det land där klienten bor eller arbetar.

Advokatbyrån kan komma att behandla klientens personuppgifter både inom och utanför EU/EES. I det fall Advokatbyrån behandlar dina personuppgifter, genom att exempelvis skicka klientens personuppgifter till motpartsombud utanför EU/EES, kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifterna fortsätter vara skyddade.

 

Om cookies

På webbplatsen används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två olika typer av cookies. Den ena är sessioncookies som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är permanenta cookies som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Hur cookies används på demuthvaltin.se

Cookies på denna webbplats används huvudsakligen i tre olika syften:

  • Statistik och uppföljning av besökares intresse av olika typer av information.
  • För vissa webbplatsfunktioner – vilket är en förutsättning för att kunna låta användaren göra vissa funktionspåverande val och inställningar av webbplatsen.
  • För att hantera vissa grundfunktioner – som videovisning och vissa stödfunktioner kring sökningar.

Hemsidan använder sig av så kallade tredjepartscookies, dvs cookies som finns i funktioner som används och styrs av annan part.

Webbplatsen använder tjänsten Google Analytics för att samla in och därefter sammanställa statistik över besökares användarmönster. För information om hur Google Analytics och hur Google hanterar cookies och personlig integritet se: http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy

För vår webbplats finns också möjlighet att välja bort vidare statistikinsamling från Google Analytics. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.

ADVOKATBYRÅN

Demuth & Valtin

Bäckagårdsvägen 19
302 40 Halmstad

Tel. 035-10 77 77
info@demuthvaltin.se