Skip to main content

Arvode

Många som behöver anlita en advokat oroar sig för vilka kostnader det kan medföra. Kanske avstår man från att kontakta en advokat för att man inte tror att man har råd. Det är då viktigt att veta att det ofta finns möjlighet att få ekonomiskt stöd genom att ansöka om rättshjälp eller rättskydd.

 

 

 

Arvode

Rättshjälp

Staten ger ekonomiskt stöd för att de som inte har de ekonomiska förutsättningarna för att driva en tvist ändå skall kunna göra det. Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina kostnader för ett juridiskt ombud. En ansökan om rättshjälp görs till domstolen eller till rättshjälpsmyndigheten. När beslut meddelas kommer det samtidigt att fattas beslut om hur stor del av kostnaderna som du behöver betala själv. Procentsatsen som du skall betala själv bestäms utifrån dina ekonomiska förhållande.

Vid det inledande mötet hos oss går vi igenom dina möjligheter till rättsskydd eller rättshjälp. Vi ansöker även om rättsskydd eller rättshjälp för din räkning. 

Du kan läsa mer om rättshjälp på rätthjälpsmyndighetens hemsida.

Arvode

Rättsskydd

Ingår i de flesta hemförsäkringar. Om du är berättigad till rättsskydd kan du få ersättning för en del av dina ombudskostnader. Du får betala en självrisk som normalt ligger på 20-25 % av den totala kostnaden.  Om du inte har en hemförsäkring eller om ditt försäkringsbolag inte beviljar dig rättsskydd kan du i vissa fall beviljas rättshjälp.

Arvode

Privat betalning

Om du inte beviljas rättsskydd och inte uppfyller kraven för rättshjälp kan du själv betala dina advokatkostnader. Information om vad som gäller kring arvode, fakturering och betalning hittar du i våra allmänna villkor.